គ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់អ្នក ជាមួយKrubKrong

យើងជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្តុកនិងផលិតផលរបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកមានពេលច្រើនក្នុងការបង្កើនការលក់ និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

krubkrong on ipad

ដំណើរការអាជីវកម្មឬហាង អនឡាញកាន់តែជោគជ័យ ជាមួយKrubKrong

បង្កើនការលក់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកផលិតផលរបស់យើង នឹងជួយអ្នកក្នុងការតាមដាននិងគ្រប់គ្រង កម្រិតស្តុករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ផលិតផលដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់អ្នក តែងតែមានសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក។

ចំណេញពេលវាលា

KrubKrongជួយអ្នកក្នុងការសន្សំ ពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់អ្នក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មិនចាំបាច់ ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតទេក្នុងការស្វែងរក ក្នុងឃ្លាំងរបស់អ្នកសម្រាប់ទំនិញ ដែលអ្នកប្រហែលជាមិនមាន។

បង្កើនអតិថិជនរបស់អ្នក

ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់អ្នកកាន់ តែលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពអតិថិជនរបស់អ្នក នឹងចូលចិត្តបញ្ជាទិញជាមួយអ្នក។ជាលទ្ធផលអ្នកនឹងអាចបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់ អតិថិជនកាន់តែច្រើន។

"KrubKrongបានជួយអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ ពួកយើងឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ឥឡូវនេះយើងតែងតែដឹងពីអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងស្តុក ហើយអាចបញ្ជាទិញទំនិញឡើងវិញបានយ៉ាងងាយស្រួលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ជាលទ្ធផល ការលក់របស់យើងបានកើនឡើង"។

Ms. SOK Kimly, ម្ចាស់អាជីវកម្ម Neary Silk

គ្រប់គ្រងផលិតផល និងស្តុករបស់អ្នក

ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន Cloud

អ្នក​អាច​ចូល​ប្រើ​ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន Cloud របស់​យើង​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន និង​គ្រប់​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ។

ការគ្រប់គ្រងស្តុកមានលក្ខណ:សាមញ្ញ

ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Inventory ដែលមានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់អ្នកជាមួយដៃគូ និងបុគ្គលិករបស់អ្នក។

inventory management system

ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យដែលយើងបម្រើ

គ្រប់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ទាមទារដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា។ យើងមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយអាជីវកម្មក្នុងវិស័យដូចខាងក្រោម

krubkrong retailer

អ្នកលក់រាយ

krubkrong facebook market

ទីផ្សារតាមFacebook

Krubkrong ecommerce

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច

Krubkrong online seller

អ្នកលក់អនឡាញ

krubkrong pos system

ប្រព័ន្ធ POS

តម្លៃ

សាកល្បងឥតគិតថ្លៃ

0 riel ក្នុងមួយថ្ងៃ
 • 0 → 30 Total Product QTY
 • One Staff
 • Web version Access only
 • Basic Report
 • Basic Sale Panel
 • For 3 month

Premium

5000 riel ក្នុងមួយថ្ងៃ
 • Unlimited
 • 10 Staffs
 • Web / Tablet version Access
 • Advance report
 • Advance Sale Panel

Advance

ផ្អែកលើតម្រូវការ
 • Appointments
 • Membership
 • Payments Integration
 • E Commerce / Marketplace
 • CMS Integration
 • More ++

KrubKrong Package

325 $ Per Year
 • KrubKrong សម្រាប់ ១ ឆ្នាំ
 • Thermal Printer 80mm
 • Barcode Scanner
 • Include Support and Training

LiteTime Package

500 $ Litetime Access
 • Litetime KrubKrong System Access
 • Thermal Printer 80mm
 • Barcode Scanner
 • Include Support and Training