តម្លៃ
ស្វែងរកតម្លែ​ដែលសមរម្យសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក
Basic

$120 / 6 ខែ

ប្រហែលត្រឹមតែ​​ ២៥០០​៛​ ក្នុងមួយថ្ងៃ

ណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ឬយីហោដូចជាអ្នកលក់អនឡាញ ហាងកាហ្វេតូច អ្នកលក់រាយខ្នាតតូច

មុខងារសំខាន់ៗ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងស្តុក​ និង E-commerce

តម្លៃពិសេស
Premium
$240

$200 / 1 ឆ្នាំ

ប្រហែលត្រឹមតែ​​ ២១០០​៛ ក្នុងមួយថ្ងៃ

ណែនាំសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់បង្កើនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងពង្រីកបណ្តាញលក់

ប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់ដោយមិនកំណត់

ចំណាយ១ឆ្នាំពេញ​ នឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់ ២ខែដោយឥតគិតថ្លៃ

Enterprise

កែប្រែតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម

ណែនាំសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសធំៗ

អាចកែប្រែមុខងារ

អាចកែប្រែ E-commerce

អាចកែប្រែ Mobile App