ទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ ABA
ទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ ABA
ងាយស្រួល​​ រហ័ស​ និងមានសុវត្ថិភាពជាមួយការទូទាត់ប្រាក់​ដោយគ្រាន់​តែ​ស្កែន​កូដ QR ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារABA​​ក្នុងទូរសព្ទ​
about-image