សម្រាប់អ្នកលក់រាយ
ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសគ្រប់គ្រង សម្រាប់ការលក់រាយរបស់អ្នក?
តើលោកអ្នកមានអាជីវកម្ម ហើយគ្រប់គ្រងឯសារដោយការកត់ត្រាដោយដៃ? តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ប៉ុន្តែមិនដឹកចាប់ផ្តើមយ៉ាងដូចម្តេច? អនុញ្ញាតអោយក្រុមយើងខ្ញុំរៀបចំតំឡើងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួលសំរួលដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែរហៅថា គ្រប់គ្រង គឺជាប្រព័ន្ធដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយជាប្រព័ន្ធដែលប្រមូលផ្តុំចាប់ពីការគ្រប់គ្រងការលក់ ការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារ ឬស្វ័យប្រវត្តិ ការគ្រប់គ្រងចំនួនអតិថជន គ្រប់គ្រងចំណាយ គ្រប់គ្រងចំនួនទំនិញទាំងអស់ដែរមានក្នុងហាង ផ្តល់របាយការណ៍ជាប្រចាំ គ្រប់គ្រងចំនួនបុគ្គលិក និងមានផ្នែកជាច្រើនទៀត។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផ្តល់ការប្រើប្រាស់សាកល្បងចំពោះអតិថជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងយកពីប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង អោយកាន់តែច្បាស់
picture
មុខងារដែលត្រូវនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក
modules image
មុខងារ POS
សម្រួលប្រតិបត្តិការលក់ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់ស្របតាមពេលច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រងស្តុក និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយភាពត្រឹមត្រូវ
modules image
មុខងារធ្វើរបាយការណ៍
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជួយអាជីវកម្ម​របស់អ្នកអោយកាន់តែមានភាពរលូននិងរីកចម្រើន
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុក
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក​ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់តាមពេលវេលាច្បាស់លាស់
modules image
មុខងារធ្វើវិក័យប័ត្រ
ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវិក័យប័ត្រ​ទិញ​លក់​ ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ​ ធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរហ័ស​ និងមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់