ជម្រើសដ៏វៃឆ្លាតសម្រាប់អាជីវកម្មឈានមុខគេ!

គ្រប់គ្រង ជាប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងហាង​ និងផ្នែកលក់

ប្រភេទនៃអាជីវកម្មដែលត្រូវនឹងប្រព័ន្ធយើងខ្ញុំ
card

សម្រាប់អ្នកបង្កើតម៉ាកផលិតផលថ្មី

ជាមួយ Krubkrong អ្នកអាចបង្ហាញប្រេនផលិតផលរបស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនដោយគ្រាន់តែចុចបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ

សម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជា