មុខងារគ្រប់គ្រប់អតិថិជន
មុខងារគ្រប់គ្រប់អតិថិជន
ផ្ទុកព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិក​​ ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់អ្នកជាមួយដៃគូ និងបុគ្គលិករបស់អ្នក
about-image