ស្វែងយល់ពីប្រតិបត្តិការរបស់​ គ្រប់គ្រង នៃការលក់អនឡាញ
card
ចុះឈ្មោះនៅក្នុង Krubkrong
ចាប់ផ្តើម KrubKrong ហើយបន្ថែមមុខងារ ដែលអ្នកត្រូវការ ឬភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងរបស់យើងដើម្បីទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងប្រព័ន្ធតែមួួយ
image
បញ្ចូលផលិតផលរបស់អ្នកក្នុង Krubkrong
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក ផ្តល់នូវការតាមដានការលក់ក្នុងពេលជាក់ស្តែង
image
ដំណើរការហាងរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រ
បើកដំណើរការគេហទំព័រ E-commerce លើអ៊ីនធឺណិត ហើយធ្វើវាដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងការរចនា ឬរួមបញ្ចូលគេហទំព័រដែលមានស្រាប់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ
image
ដំណើរការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA
ប្រើ KrubKrong ហើយអ្នកនឹងអាចចូលប្រើ ABA Payway KHQR ភ្លាមៗ
image
ផលិតផលរបស់អ្នករួចរាល់សម្រាប់លក់
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូល ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការកាន់តែរលូន និងរីកចម្រើន
image