តម្លៃ

KrubKrong Package

325 $ Per Year
  • KrubKrong សម្រាប់ ១ ឆ្នាំ
  • Thermal Printer 80mm
  • Barcode Scanner
  • Include Support and Training

LiteTime Package

500 $ Litetime Access
  • Litetime KrubKrong System Access
  • Thermal Printer 80mm
  • Barcode Scanner
  • Include Support and Training

មួយថ្ងៃត្រឹមតែ5000រៀល!​សម្រាប់ការ គ្រប់គ្រង់ ផលិតផល ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ចំណាយត្រឹមតែ 5000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ អ្នកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយប្រព័ន្ធ POS ឆ្លាតវៃ ដែលអាចឱ្យអ្នកចូលប្រើនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។