តម្លៃ

Mini

Small shop, Flower
Business

Clothes, accessories
តម្លៃដែលបានបង់រៀងរាល់ (ឆ្នាំ) / (ខែ)
$19.99/ ខែ
($235 ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ)
$39.99/ ខែ
($475 ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ)
ទំនិញ
1000 - 5000
5000 up
របាយការណ៍ទូទៅ និងការគ្រប់គ្រងកាតាឡុក
ការវិភាគ និងការរាយការណ៍
ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌវ៉ារ្យ៉ង់តែមួយ
គណនេយ្យ
តាមដានការលក់ពីស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក
ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ
ការលក់ / ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនឆូតកាត
ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម
អ្នកប្រើប្រាស់ / តួនាទី
ផលិតផលចម្រុះដែលមានសារពើភ័ណ្ឌជាមុន
កម្មវិធីភាពស្មោះត្រង់របស់អតិថិជន
ការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន
ការបញ្ចុះតម្លៃ
Menu Management
ការគណនាប្រាក់ខែ បុគ្គលិក
ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ អុីធឺណេត
សេវាកម្មអតិថិជន​ 24/7