សំណួរនិងចម្លើយ

បច្ចុប្បន្ន KrubKrong អាចប្រើបានតែ Ipad, Teblet និងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះ។ យើង​នឹង​មាន​ការ​គាំទ្រ​លើកម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ក្នុង​ការ​អាប់ដេត​បន្ទាប់។

អាចប្រើជាប្រព័ន្ធ POS បាន។ Krubkrong បានបង្កើតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ POS ដែលរួមបញ្ចូលភ្លាមៗជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសារពើភ័ណ្ឌរបស់អ្នក។

Krubkrong នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរួមបញ្ចូល woocommerce នៅក្នុងការអាប់ដេតបន្ទាប់។

Krubkrong នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការរួមបញ្ចូល shoptify នៅក្នុងការអាប់ដេតបន្ទាប់។