សូមអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញដំបូងបង្អស់របស់ Krubkrong

សូមអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញដំបូងបង្អស់របស់ Krubkrong

T-press-release

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ពេលវេលា៖ ២:០០ រសៀល ដល់ ៣:០០ រសៀល
តំណភ្ជាប់ Google Meet: https://meet.google.com/oca-ifwo-anc

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ: 096 541 6898 | 081 233 031