ចំណាយតិចជាងកាហ្វេមួយកែវ! មួយថ្ងៃត្រឹមតែ 5000 រៀលប៉ុណ្ណោះ។

ចំណាយត្រឹមតែ៥០០០រៀលក្នុង១ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញដ៍ឆ្លាតវៃក្នុងដៃ ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរ និងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក បានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។
Only 5000Riel per day
*ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ!
*ចុះឈ្មោះ: https://app.krubkrong.com/signup